NATSUKO MIYAKOSHI

200814-0394.jpg

Business name 

  Tentomushi Co., Ltd.

CEO

Natsuko Miyakoshi

Address

1-5-12 Hanazono, Aomori City, Aomori, Japan

TEL / FAX

+(81) 017-718-0187 / +(81) 017-718-0186